Projekt DUNAVIN (SK)

Rozvoj spolupráce podunajských vinárov v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne

V rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko získali Univerzita Svätého Štefana v Budapešti (HU) a Občianske združenie vinohradníkov a vinárov SZKALA Kamenica nad Hronom (SK) prostriedky pre projekt DUNAVIN. Cieľom projektu DUNAVIN je kultivovaným spôsobom podporiť spotrebu kvalitného vína, posilniť spoluprácu a prístup na trh pre malé vinárstva pozdĺž Dunaja v slovensko-maďarskom pohraničí a poskytnúť vinárstvam vzdelávacie materiály v odbornej aj marketingovej oblasti. Realizácia sa začala v januári tohto roka a skončí sa v auguste. Projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Grant z Fondu malých projektov predstavuje 50 000 eur.

V štátoch EU, ktoré sú klasickými producentmi vín možno už niekoľko rokov pozorovať pokles spotreby vína. Už pred vypuknutím krízy, ktorú spôsobila pandémia COVID 19 klesla spotreba vína o 20-25 %, ale pandémia ešte výraznejšie znížila odbyt. Najviac sú postihnuté menšie rodinné vinárstva, ktoré udržiavali svoju existenciu z priameho predaja a vínneho turizmu. Takéto vinárstva sú typické pre oblasti na oboch stranách štátnej hranice. Máloktoré z nich využívajú online predaj a maloobchod. Navyše je potrebné vziať do úvahy nové trendy, požiadavky na hospodársku a ekologickú udržateľnosť, možnosti online marketingu – tieto faktory už presahujú výzvy vyvolané súčasnou krízou.

Súhrnným cieľom cezhraničného projektu je rozvoj spolupráce vinárstiev na oboch stranách Dunaja, poskytnutie pomoci pri vybudovaní ich udržateľného rozvoja.

Priame ciele:
– Pre vinárstva z oblasti SKHU posilniť vytvorenie spoločného trhového imidžu
– Propagácia vín a vinárstiev z regiónu SKHU
– Zvyšovanie odbornosti a kompetencií vinárov a ďalších aktérov odvetvia z regiónu SKHU v oblasti udržateľného (bio)vinárstva a používania online nástrojov

V záujme realizácie vytýčených cieľov plánujeme uskutočniť nasledovné činnosti:

Strana HU:
– Prieskum trhu, príprava štúdie a edukačných materiálov (Youtube videá a prezentácie Powerpoint)
– Súťaž Podunajských vín
– Letná slávnosť Podunajských vín
– Nadobudnutie vinárskych a IKT nástrojov
– Komplexná mediálna kampaň.

Strana SK:
Festival Podunajských vín (Kamenica nad Hronom, 6.8.2021)
Odborný online workshop (27.5.2021)
Komplexná mediálna kampaň
Preklady, tlmočenie, odborné materiály

Ako partneri sa projektu zúčastnia dve inštitúcie:
– Katedra vinárstva na Univerzite sv. Štefana v Budapešti (HU) a
– Občianske združenie vinárov a vinohradníkov SZKALA Kamenica nad Hronom (SK).